กระบวนการพัฒนาโครงการ

- ทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า

- การศึกษาความเป็นไปได้และความสามารถ

- เราจะทำอย่างไร 5W1H

- การออกแบบและการสร้างต้นแบบ

- การวางแผนคุณภาพการผลิตขั้นสูง (APQP)

- ข้อกำหนดด้านคุณภาพผังกระบวนการแผนการควบคุม FMEA

- เครื่องมือ (การออกแบบและการผลิต)

- ISIR ตัวอย่าง PPAP

- การผลิตจำนวนมาก

- โลจิสติกส์

- Value StreamMapping (VSM)

[email protected]